15 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening;Gelet op artikel 5, 1° /1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe;Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van 5 oktober 2023 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld de dames Larisa DIACONU en Eloise GOFFART en de heer Frédéric VAN DAMME aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT