15 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 45, § 1 en artikel 44 gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998 en de wet van 30 december 2009;

Gelet op de artikelen II.9-3 tot II.9-7 en II.9-12 van de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 januari 2018, 3 juni 2018, 11 oktober 2018, 22 april 2019, 28 juni 2019, 13 oktober 2019, 17 januari 2020, 6 mei 2020, 27 september 2020, 9 maart 2021, 11 mei 2021, 5 oktober 2021 en 23 december 2021;

Gelet op de aanvraag tot vervanging en de voordrachten gedaan door de betrokken instanties, overeenkomstig de artikelen II.9-6 en II.9-7 van de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op de meegedeelde ontslagen van leden;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. - Eervol ontslag wordt verleend aan het volgend effectief lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, afgevaardigde van de meest representatieve werknemersorganisaties :

- Mevrouw Martine Le Garroy.

Art. 2. - In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 januari 2018, 3 juni 2018, 11 oktober 2018, 13 oktober 2019, 6 mei 2020, 27 september 2020, 9 maart 2021, 11 mei 2021 en 23 december 2021 worden de woorden "Mevrouw Martine Le Garroy" opgeheven.

Art. 3. - Eervol ontslag wordt verleend aan het volgend plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, afgevaardigde van de meest representatieve werknemersorganisaties :

- Mevrouw Nancy Pauwels.

Art. 4. - In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 oktober 2018, 6 mei 2020, 9 maart 2021, 11 mei 2021, 5 oktober 2021 en 23 december 2021 worden de woorden "Mevrouw Nancy Pauwels" opgeheven.

Art. 5. - Eervol ontslag wordt verleend aan het volgend effectief lid van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, afgevaardigde van de meest representatieve werkgeversorganisaties :

- De heer Erik De Bom.

Art. 6. - In artikel 2 van hetzelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT