15 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst

Verslag aan de Koning

Sire,

Dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichtingen samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. Het doel van deze wijziging is de verantwoordelijkheden binnen de personeelsplanning te verduidelijken. Deze verduidelijking was noodzakelijk geworden, enerzijds door de ingrijpende veranderingen die dit HR-gebied sinds 2015 heeft ondergaan met de invoering van de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten, maar anderzijds ook door het tekort in de strategische personeelsplanning dat met name door het Rekenhof in haar Boek 176 is geconstateerd.

De bij dit besluit aangebrachte wijziging is de eerste stap in een proces dat tot doel heeft de verantwoordelijkheden binnen de personeelsplanning te onderscheiden, met het oog op vereenvoudiging en een betere ondersteuning.

Bij de opstelling van artikel 5, § 4, van het koninklijk besluit van 7 november 2000 werd het Directiecomité belast met de opmaak van het personeelsplan. Dit instrument werd vervolgens gedefinieerd door talrijke circulaires, die er stuk voor stuk van uitgingen dat het een niet-gedifferentieerd planningsinstrument was dat een drievoudige functie had:

- Controlefunctie, hoofdzakelijk budgettair, door de Ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken

- Operationeel beheer van aanwervingen en bevorderingen door middel van enveloppen

- Onderhandelingen en consensus over het HR-beleid tussen de departementen en de bevoegde minister(s)

In de huidige context:

- De functie van begrotingscontrole en beheer van het risico van overschrijding van het begrotingstraject van de regering wordt overgenomen door de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten dat sinds 2015 is ingevoerd door de circulaires 644, 645 en volgende van de Ministers van Ambtenarenzaken en Begroting.

- De functie van operationeel beheer valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de diensten en de Inspectie van Financiën in het kader van de voortdurende aanpassing van de resultaten van bovengenoemd monitoring, overeenkomstig circulaire 670 inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen.

- De functie van strategische consensus tussen de ministers en hun respectievelijke departement(en) moet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT