15 JUNI 2023. - Besluit 2023/192 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, vervangen door het decreet van 19 juli 2012;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het evaluatieverslag over de impact van dit besluit op de respectieve situatie van vrouwen en mannen van 15 februari 2023;

Gelet op het evaluatieverslag over de impact van dit besluit op de situatie van personen met een handicap van 15 februari 2023;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, gegeven op 31 maart 2023;

Gelet op protocol nr. 2023/03 van 20 april 2023 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het schrijven van de Raad van State waarbij het verzoek om advies van de rol (dossier nr. 73.538/4) in toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt afgewezen;

Op voordracht van het lid van het College belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 ervan.

Art. 2. . Dit besluit zet de richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot opheffing van richtlijn 2010/18/EU van de Raad, om.

Art. 3. . Artikel 150/4 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, ingevoegd bij het besluit van 3 juni 2004, wordt vervangen door wat volgt:

Art. 150/4. 1 § . De ambtenaar in actieve dienst krijgt, bij de geboorte of de adoptie van zijn kind, ouderschapsverlof dat kan worden genomen:

- ofwel onder de vorm van voltijds verlof gedurende een periode van vier maanden; op vraag van de ambtenaar kan deze periode worden opgesplitst in maanden;

- ofwel, wanneer hij voltijds tewerkgesteld is, onder de vorm van een vermindering van de prestaties met de helft gedurende een periode van acht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT