15 JULI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de opstart van de oproep tot het indienen van projecten 'bouwplan van ziekenhuizen' en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten in het bouwplan van de ziekenhuizen, bedoeld in artikel 20, lid 2017, van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2017 tot uitvoering van het decreet van maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen

De Minister van Gezondheid,

Gelet op het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van 20 juni 2018 en 17 februari 2022, artikel 13, lid 2;

Gelet op de noodzakelijkheid, voor de Waalse Regering, om te rekenen van 2024 een bouwplan op te stellen;

Overwegende dat de ziekenhuizen bijgevolg ertoe verzocht dienen te worden, hun inschrijvingsaanvragen voor bedoeld bouwplan in de vorm van investeringsprogramma's in te dienen;

Overwegende dat het verzoek daartoe gericht moet worden in de vorm van een ministerieel besluit,

Besluit :

Artikel 1. Dit ministerieel besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT