15 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en werk betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van hoofdstuk 9 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013, 22 november 2013 en 23 december 2016, wordt het opschrift van hoofdstuk 9 vervangen door wat volgt:

"Hoofdstuk 9. De regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie en het werk".

Art. 3. In artikel 15 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:

" § 1. De gemeenten vervullen een lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk. Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet kan de Vlaamse Regering de gemeenten ondersteunen bij de uitoefening van die regierol.

Onder de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk wordt verstaan:

  1. de lokale uitdagingen en lokale partners op het vlak van sociale economie en werk in kaart brengen;

  2. het overleg, de samenwerking en de netwerking tussen die partners bevorderen;

  3. een beleidsvisie en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT