15 JULI 2022. - Decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III) (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (III)

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Ondersteuning van huisonderwijs door lokale besturen

Art. 2. Een lokaal bestuur als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 3 juni 2022 over de organisatie van zomerscholen, dat een nooddorp als vermeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 29 april 2022 over afwijkingen op de gewestelijke omgevingsvergunningsplicht naar aanleiding van de civiele noodsituatie ten gevolge van de oorlog in Oekraïne inricht, komt in aanmerking voor een subsidie voor het faciliteren en ondersteunen van huisonderwijs als vermeld in artikel 14 en 16 dat gevolgd wordt door kleuters en leerplichtige leerlingen die ressorteren onder een uitvoeringsbesluit van richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 tijdens de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022.

De ondersteuning van huisonderwijs door het lokaal bestuur is gratis voor de kleuters en leerplichtige leerlingen, vermeld in het eerste lid.

De subsidie wordt aangewend voor de werkings- en personeelskosten, voor het faciliteren en ondersteunen van het huisonderwijs, en voor de uitrusting van de lokalen.

De personeelsleden worden ingezet overeenkomstig de wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding tussen de lokale besturen en de personeelsleden in kwestie.

Voor het faciliteren en ondersteunen van huisonderwijs kunnen lokale besturen samenwerken met onderwijsinstellingen en andere organisaties die zinvolle ondersteuning kunnen bieden.

Art. 3. Het lokaal bestuur ontvangt per deelnemende kleuter of leerplichtige leerling voor wie het huisonderwijs faciliteert en ondersteunt, een forfaitair subsidiebedrag van 22,5 euro per halve lesdag voor de kosten, vermeld in artikel 2.

Art. 4. Als het lokaal bestuur de registratie, vermeld in artikel 5, op een digitale wijze doet, kan het de forfaitaire subsidie, vermeld in artikel 3, ontvangen.

Er wordt voor de forfaitaire subsidie, vermeld in het eerste lid, geen kostenrapportering gevraagd.

Art. 5. Om de subsidie te ontvangen zet het lokaal bestuur een registratiesysteem op dat toelaat om te rapporteren over het aantal deelnemende kleuters en leerlingen per halve lesdag, uitgesplitst per onderwijsniveau. Het lokaal bestuur meldt de start van de ondersteuning aan het Departement Onderwijs en Vorming binnen twee weken na de aanvang van de ondersteuning en bezorgt de registratie van het aantal kleuters en leerlingen per halve lesdag uiterlijk op 28 februari 2023 aan het departement. Daarbij verklaart het lokaal bestuur via een verklaring op erewoord dat alleen kleuters en leerlingen die niet tegelijk ingeschreven zijn in het erkende onderwijs, in aanmerking worden genomen.

Art. 6. Het Departement Onderwijs en Vorming betaalt uiterlijk op 31 maart 2023 de vastgestelde subsidiebedragen aan de lokale besturen.

Art. 7. De subsidie, vermeld in artikel 3, wordt aangerekend op het begrotingsartikel FB0-1FGD2GE-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT