15 JULI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toekenning van een buitengewone steun, in 2022, aan de landbouwers in de landbouwsectoren getroffen door de marktverstoringen wegens de oorlog in Oekraïne

De Waalse Regering,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) 2022/467 van de Commissie van 23 maart 2022 tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor producenten in de landbouwsectoren;

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.241 en D.242, leden 1 en 2 ;

Gelet op het rapport van 31 mei 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juni 2022;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid gepleegd op 9 juni 2022 ;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 geleid heeft tot een forse stijging van de voedselgrondstoffenprijzen en over de hele wereld een impact heeft op vraag en aanbod van landbouwproducten;

Overwegende dat deze invasie ernstige verstoringen op de markten veroorzaakt, met als oorzaken significante kostenstijgingen en verstoringen in het handelsverkeer;

Overwegende dat het, om deze ernstige verstoring het hoofd te bieden, essentieel is dat er spoedig een buitengewone steun verleend wordt aan de landbouwers in de hardst getroffen landbouwsectoren;

Overwegende dat de buitengewone steun uiterlijk op 30 september 2022 dient te worden betaald en dat de administratie, vooraleer de betaling te verrichten, kennis dient te geven van de beslissingen in verband met de steun en beroepen zal moeten behandelen in het kader van deze beslissingen;

Overwegende dat het om deze redenen passend is dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen;

Gelet op advies 71.758/4 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2022, overeenkomstig artikel 84, § 3, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:

  1. landbouwer: landbouwer in de zin van artikel D.3, 4°, van het Waals Landbouwwetboek;

  2. het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 : het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT