15 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot herinrichting van de zogenaamde locatie Nr. SAR/MC114 'Lycée Charles Plisnier' te Moeskroen

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

Gelet op de artikelen C.V.1. tot D.V.4. van het Wetboek van Ruimtelijke Ordening (CoDT) betreffende herin te richten locaties;

Gelet op de omzendbrief van 10 augustus 2020 betreffende de integratie van de milieueffectbeoordeling die voortvloeit uit Richtlijn 2001/42/EG van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's ter gelegenheid van een procedure tot vaststelling van de omtrek van een te herontwikkelen locatie of de omtrek van een locatie voor landschaps- en milieusanering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 januari 2008 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd op 2 oktober 2020;

Gelet op het schrijven van de stad Moeskroen van 10 mei 2022, waarin wordt verzocht om aanneming van de omtrek van de zogenaamde locatie nr. SAR/MC114 "Lycée Charles Plisnier" te Moeskroen en om vrijstelling van het verslag over de milieueffecten;

Overwegende dat de Beleidsgroep Leefmilieu niet binnen dertig dagen na het verzoek om advies heeft geantwoord en dat haar advies in dit geval bij ontstentenis gunstig wordt geacht;

Gelet op het advies uitgebracht op 14 september 2022 door de Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en mobiliteit waarbij een gunstig advies wordt uitgebracht betreffende de vrijstelling van het milieueffectrapport;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 24 oktober 2022 om de omtrek van de zogenaamde locatie nr. SAR/MC114 "Lycée Charles Plisnier" te Moeskroen van het milieueffectrapport vrij te stellen;

Overwegende dat de locatie deel uitmaakt van een geheel van percelen die vroeger werden bewoond door het "Lycée Charles Plisnier" en dat dit laatste in 1989 werd ontmanteld;

Overwegende dat de locatie door een oud gebouw met klaslokalen wordt ingenomen en de omgeving daarvan, die twee verharde ruimten omvat die als speel- of sportterreinen kunnen worden aangemerkt, een toegangsweg, met gras begroeide randruimten met wilde struiken en een klein bosje;

Overwegende dat de locatie gelegen is in het hart van Dottenijs, stedelijk kern gelegen ten Oosten van Moeskroen met voldoende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT