15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen

(Overeenkomst geregistreerd op 20 mei 2022 onder het nummer 172911/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid

Art. 2. § 1. Bij gebrek aan werk wordt aanbevolen ontslag te vermijden, maar in geval van noodwendigheid beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat.

§ 2. Vanaf 1 januari 2022 hebben de arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos worden, recht op een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid die als volgt wordt vastgesteld :

- 9,06 EUR tijdens de eerste vijf dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar;

- 12,46 EUR vanaf de zesde dag economische of technische werkloosheid.

§ 3. De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid is slechts verschuldigd vanaf de 1ste tot en met de 45ste werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurende ieder kalenderjaar.

§ 4. In het kader van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT