15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeids-ongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 20 mei 2022 onder het nummer 172914/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Definitie van "kleine bakkerijen en banketbakkerijen"

Art. 2. Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan : de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, die gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Onder "grote bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan : de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT