15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte in de bakkerijen en banketbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 20 mei 2022 onder het nummer 172913/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is va, toepassing op de werkgevers en de arbeiders tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

HOOFDSTUK II. - Terminologie

Art. 2. § 1. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

§ 2. "Sociaal fonds" : "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij".

§ 3. "Ziekte" : elke ziekte waarvan de duur 3 maanden overschrijdt. De zwangerschapsrust wordt niet als een ziekte beschouwd voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 4. "Dag" : elke dag waarvoor een vergoeding wordt betaald door de mutualiteit.

HOOFDSTUK III. - Bestaanszekerheid in geval van langdurige ziekte

Art. 3. Vanaf de eerste uitbetaling vanaf 1 januari 2022 wordt een aanvullende vergoeding van 7,88 EUR bruto per dag (dagen vergoed door de mutualiteit) bovenop de ziekte-uitkering uitbetaald door het sociaal fonds aan de arbeiders vanaf de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT