15 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2022 onder het nummer 172649/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Uurlonen

Art. 2. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maand anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Catégorie I 14,06 14,36 Categorie I 14,06 14,36 Catégorie II 14,50 14,84 Categorie II 14,50 14,84 Catégorie III 14,97 15,29 Categorie III 14,97 15,29 Catégorie IV 15,43 15,76 Categorie IV 15,43 15,76

Art. 3. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maand anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Catégorie I 14,52 14,81 Categorie I 14,52 14,81 Catégorie II 15,00 15,34 Categorie II 15,00 15,34 Catégorie III 15,47 15,77 Categorie III 15,47 15,77 Catégorie IV 15,93 16,30 Categorie IV 15,93 16,30

Art. 4. De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT