15 DECEMBER 2022. - Besluit van de gemeenteraad van Edingen tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen gelegen in de nabije omgeving van de beek Querton te Lettelingen, 7850 Edingen

Bij besluit van 15 december 2022, wordt de Stad Edingen gemachtigd, om redenen van openbaar nut, om over te gaan tot:

- De onteigening, voor de aanleg van een gebied van tijdelijke overstroming van onroerende goederen gelegen in de nabije omgeving van de beek Querton te Lettelingen, te Edingen, die kadastraal bekend zijn als 3e afdeling, sectie B, nrs. 373g en 491a, vermeld als grondinnemingen nr. 1 tot 4 in de tabel der grondinnemingen;

- De oprichting van een erfdienstbaarheid van openbaar nut op de goederen die kadastraal bekend zijn als 3e afdeling, sectie B, nrs. 372b, 374a, 374b, 399c, 388b, 408p, 411e, 411c, 412b, 413a, 413b, 508a, 493b vermeld als grondinnemingen nr. 5 tot 17 in de tabel der grondinnemingen en in het onteigeningsplan.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van bovengenoemde goederen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT