15 DECEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de Administrateur-generaal van de 'Opérateur de Transport de Wallonie' (Waalse Vervoersoperator)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, artikel 5quater;

Gelet op de door de Regering op 18 mei 2022 goedgekeurde ambtsomschrijving;

Gelet op de Selectiejury waarvan de Regering de samenstelling op 19 juli 2022 heeft goedgekeurd;

Gelet op de op 24 juni 2022 afgesloten oproep tot kandidaten;

Gelet op de selectieproeven die van juni tot oktober 2022 hebben plaatsgevonden;

Gelet op artikel 5 bis, § 4, laatst lid, van het decreet van 21 december 1989, volgens hetwelk "de Jury de drie beste kandidaten selecteert die geschikt worden geacht voor de functie, het in § 2, 5°, bedoeld verslag opstelt en dit meedeelt aan de Minister bevoegd voor Mobiliteit";

Gelet op het verslag van de Selectiejury van 12 oktober 2022, dat door de Voorzitter van de Jury wordt overgemaakt aan de Minister bevoegd voor Mobiliteit, waarin, overeenkomstig artikel 5 bis, § 2, 5°, van voornoemd decreet van 21 december 1989, de twee geschikt geachte kandidaten worden voorgesteld en voor elk van hen hun sterke en zwakke punten worden opgesomd;

Overwegende dat het derhalve aan de Regering is om een keuze te maken tussen de twee voorgestelde kandidaten, op basis van de elementen die uit het verslag van de Selectiejury naar voren komen;

Overwegende dat de jury de vaardigheden van de kandidaten heeft geanalyseerd met betrekking tot de doelstellingen en verantwoordelijkheden van de functie van Administrateur-generaal van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator) (OTW), zoals beschreven in de ambtsomschrijving;

Overwegende dat de jury in haar verslag van oordeel is dat de sterke punten van elk van de kandidaten de volgende zijn:

- De heer Bonjean heeft een goede kennis van managementinstrumenten alsook van de sector; hij beschikt over nuttige managementervaring; stelt relevante antwoorden voor op inhoudelijke vragen; is welbespraakt; kan zeer goed een beheersplan structureren; en is in staat crisissituaties te beheersen;

- De heer Soors is een goede leermeester; is duidelijk en openhartig in wat hij zegt; is visionair over de uitdagingen van de sector en de organisatie; doet voorstellen en heeft een visie op operationele zaken die relevant zijn; heeft voorbeeldig leiderschap; heeft een zeer goed vermogen om processen te analyseren; heeft kennis van de sector, de organisatie en het veld; heeft overtuigende terreinervaring, met resultaten; is institutioneel loyaal; en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT