15 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid, inzonderheid artikel 94 en zijn uitvoeringsverordeningen;

Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren, artikel 14 en artikel 15;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 7, § 1, artikel 7, § 2, artikel 8, 1°, artikel 9, 1°, artikel 9, 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003, artikel 15, 1°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 15, 3° en artikel 18bis, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, artikel 4, § 1 en 2, artikel 4, § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 april 2019 en artikel 5, tweede lid, 13°, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, art 3bis, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het Agentschap, gegeven op 5 februari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gegeven op 17 februari 2021;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 februari 2021;

Gelet op het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 10 september 2021;

Gelet op het advies 69.503/3 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Onderwerp, werkingsfeer, definities

Artikel 1. Dit besluit regelt:

  1. de bijkomende voorwaarden voor een erkende quarantaine-inrichting type 1 in uitvoering van en als aanvulling op de regels, vastgelegd in verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid en in zijn uitvoeringsverordeningen;

  2. de bijkomende voorwaarden voor een erkende quarantaine-inrichting type 2 in uitvoering van en als aanvulling op de regels, vastgelegd in verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid en in zijn uitvoeringsverordeningen;

  3. de voorwaarden voor de thuisisolatie van gezelschapsdieren;

  4. het vereiste type quarantaine voor een epidemiologische eenheid en de bijhorende bijzondere voorwaarden.

Art. 2. § 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van de in artikel 1 vermelde wetgeving.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verder verstaan onder:

  1. houder: natuurlijke of rechtspersoon die het landdier onder zijn hoede heeft op het moment dat het Agentschap vaststelt dat een landdier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT