15 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal trimesters waarvoor de werkgeversbijdrage verschuldigd is voor de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2022

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 116, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 25 mei 2017;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris, gegeven op 8 september 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, d.d. 20 oktober 2021;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 70.516/1 van de Raad van State, gegeven op 10 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT