15 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.3, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2020;

- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.1.12/1, ingevoegd bij het besluit van 8 april 2011 en laatst gewijzigd bij het besluit van 11 december 2020;

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 9 juni 2023;

- op 16 juni 2023 werd bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, van rechtswege verlengd met vijftien dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De adviestermijn verstreek op 2 augustus 2023. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast en kan het ministerieel besluit zonder een advies ten gronde van de Raad van State worden uitgevaardigd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 5 april 2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken

Artikel 1. In artikel 5 van het ministerieel besluit van 5 april 2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1 wordt in punt 6° de zinsnede "van de biomassastroom en NUTS 2-regio" vervangen door de zinsnede "van de biomassastroom, aangevuld met het oorsprongsgebied indien van toepassing voor het criterium zoals bepaald in artikel 6.1.16, § 1/6 of artikel 6.1.16, § 1/6/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, en de NUTS 2-regio";

  2. paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:

    "Indien de biomassastroom vloeibare biomassa of biomassabrandstoffen betreft zijn de duurzaamheidscriteria zoals bepaald in artikel 6.1.16, § 1/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing en wordt de overeenkomstige aanvullende informatie zoals beschreven in § 5 van dit artikel opgenomen in het biomassarapport";

  3. in paragraaf 5 worden tussen de woorden "volgende aanvullende informatie" en de zinsnede "1° of het criterium" de woorden ", voor zover van toepassing:" ingevoegd;

  4. in paragraaf 5 worden in punt 1° de woorden ", voor zover...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT