15 APRIL 2018. - Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2. In boek III, titel III, hoofdstuk VI van het Burgerlijk Wetboek, wordt een afdeling 2/1 ingevoegd, luidende :

"Afdeling 2/1. Bewijs door en tegen ondernemingen".

Art. 3. In afdeling 2/1, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 1348bis ingevoegd, luidende :

"Art. 1348bis. Bewijs door en tegen ondernemingen.

§ 1. Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht worden geleverd door alle middelen van recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemingen wanneer zij voornemens zijn te bewijzen tegen een partij die geen onderneming is. Partijen die geen onderneming zijn en die tegen een onderneming wensen te bewijzen, kunnen alle middelen van recht gebruiken.

Het eerste lid is evenmin van toepassing tegen natuurlijke personen die een onderneming uitoefenen, ter zake van het bewijs van rechtshandelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.

§ 2. De boekhouding van een onderneming kan door de rechter aangenomen worden om als bewijs te dienen tussen ondernemingen.

De boekhouding van een onderneming levert geen bewijs op tegen personen die geen onderneming zijn, behoudens de bepalingen inzake de eed.

De boekhouding van een onderneming levert bewijs op tegen haar. De boekhouding mag niet ten nadele van de onderneming worden gesplitst.

§ 3. De rechter kan, op verzoek of ambtshalve, in de loop van een geding de openlegging bevelen van het geheel of van een gedeelte van de boekhouding van een onderneming betreffende het te onderzoeken geschil. De rechter kan daarbij maatregelen opleggen om de vertrouwelijkheid van de desbetreffende stukken te vrijwaren.

§ 4. Een door een onderneming aanvaarde factuur levert bewijs op tegen deze onderneming .".

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Strafwetboek

Art. 4. In artikel 489 van het Strafwetboek, vervangen bij de wet van 8 augustus 1997 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017, worden de woorden "artikel XX.1, § 1," vervangen door de woorden "artikel I.1, eerste lid, 1° ".

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 5. In artikel 85, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, worden de woorden "voorzitter in handelszaken" vervangen door de woorden "voorzitter in ondernemingszaken".

Art. 6. In artikel 203, derde lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998, 10 april 2014 en 8 mei 2014, worden de woorden "representatieve professionele of interprofessionele organisaties uit de handel of de nijverheid" vervangen door de woorden "representatieve professionele of interprofessionele organisaties of federaties, met inbegrip van een orde, een instituut van beoefenaars van vrije beroepen of een andere representatieve professionele of interprofessionele organisatie in de nijverheids- of de verenigingssector.".

Art. 7. In artikel 205 van hetzelfde Wetboek worden het eerste tot derde lid vervangen als volgt :

"Om tot werkend of plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken te worden benoemd, dient de kandidaat de leeftijd van dertig jaar te hebben bereikt, ten minste vijf jaar met ere een onderneming waarvan de hoofdvestiging zich in België bevindt of een representatieve professionele of interprofessionele organisatie of federatie van ondernemingen hebben geleid, met inbegrip van een orde of instituut van een vrij beroep of een andere representatieve professionele of interprofessionele vereniging in nijverheid of in de verenigingssector, of vertrouwd zijn met het bestuur van een onderneming en met boekhouden.

Aan het bestuur van een onderneming worden geacht deel te nemen :

 1. indien het een vennootschap onder firma betreft : de vennoten;

 2. indien het een commanditaire vennootschap betreft : de werkende vennoten;

 3. indien het een andere rechtspersoon betreft : de bestuurders of de zaakvoerders;

 4. de personeelsleden die in de onderneming een leidinggevende functie uitoefenen.

 5. indien het een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid betreft : de vennoten, met uitzondering van diegenen die hun aansprakelijkheid hebben beperkt;

 6. de beoefenaars van een vrij beroep;

 7. de landbouwers, natuurlijke personen.

  Worden geacht deel te nemen aan het bestuur van een representatieve professionele of interprofessionele organisatie, met inbegrip een orde of een instituut van een vrij beroep of een andere representatieve professionele of interprofessionele organisatie in de industrie of de verenigingssector: de bestuurders of de zaakvoerders en iedere persoon die in de bedoelde organisatie of federatie bestendig een leidende functie waarneemt.".

  Art. 8. In artikel 300, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 mei 2014 en 4 mei 2016, worden de woorden "behoudens de uitoefening van het beroep van advocaat en van notaris en de bezigheden die hun daardoor geoorloofd zijn" ingevoegd tussen de woorden "als de werkende rechters" en de woorden ", met uitzondering van :".

  Art. 9. In artikel 569, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017, wordt de bepaling onder 9° opgeheven.

  Art. 10. In artikel 573 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 8. het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De ondernemingsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van de geschillen tussen ondernemingen als bedoeld in artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, die niet vallen onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges en die, wat betreft natuurlijke personen, betrekking hebben op een handeling die niet kennelijk vreemd is aan de onderneming.";

 9. in het tweede lid worden de woorden "eerste lid, 1° " vervangen door de woorden "eerste lid,".

  Art. 11. In artikel 574 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk vervangen door de wet van 26 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 10. de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

  "1° van geschillen ter zake van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, stichting of vennootschap, met uitzondering van een vereniging van mede-eigenaars, evenals van geschillen die ontstaan tussen hun voormalige, actuele of toekomstige vennoten of leden met betrekking tot de betrokken vennootschap, stichting of vereniging;";

 11. de bepalingen onder 6° en 10° worden opgeheven.

 12. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 20°, luidende :

  "20° van geschillen betreffende wisselbrieven en orderbriefjes.".

  Art. 12. In artikel 587, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij wet van 15 mei 2014, wordt de bepaling onder 6° opgeheven.

  Art. 13. Artikel 703 van hetzelfde Wetboek, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :

  " § 2. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, volstaat de vermelding van haar benaming en zetel die bij haar gegevens in de Kruispuntbank zijn opgenomen om, in gedingen met bettrekking tot de gezamenlijke rechten en verplichtingen van de leden van de groepering, te doen blijken van de identiteit van haar gezamenlijke deelgenoten.

  Indien de inschrijving in de Kruispuntbank tevens de identificatiegegevens omvat van een algemeen lasthebber, kan de groepering in dezelfde gedingen in rechte optreden, als eiser of als verweerder, en tevens in persoon verschijnen door tussenkomst van die lasthebber, onverminderd de toepassing, wat betreft vennootschappen, van artikel 36, 1°, van het Wetboek van vennootschappen, doch uitsluitend om in rechte op te treden als verweerder.".

  Art. 14. In artikel 1034ter, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3 augustus 1992, worden de woorden "en inschrijving in het handelsregister of ambachtsregister" vervangen door de woorden "en inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen".

  Art. 15. Artikel 1193 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 18 februari 1981, 8 augustus 1997, 15 mei 2009, 25 april 2014 en 11 augustus 2017, wordt vervangen als volgt :

  Art. 1193. De verkoop van de onroerende goederen geschiedt in alle voormelde gevallen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis en 1193ter.

  De toewijzing geschiedt in één enkele al dan niet gedematerialiseerde zitting, bij opbod. De artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op die toewijzing. De biedingen kunnen zowel fysieke als gedematerialiseerde biedingen zijn. De verkoopsvoorwaarden bepalen de wijze, de voorwaarden en de termijn voor het doen van de biedingen. Bij een gedematerialiseerde openbare verkoop wijst de notaris het goed toe binnen een periode van maximum tien werkdagen na het ogenblik waarop de gedematerialiseerde biedingen werden afgesloten. De toewijzing geschiedt op één en dezelfde dag, enerzijds door het online meedelen van het hoogste in aanmerking genomen bod en anderzijds door het opstellen van een akte waarin het hoogste in aanmerking genomen bod en de instemming van de verzoeker en van de koper worden vastgesteld.

  De verkoopsvoorwaarden kunnen bepalen dat de toewijzing plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een financiering door de koper. De verkoopsvoorwaarden stellen de nadere regels van deze voorwaarde vast. Indien de voorwaarde niet vervuld wordt, staat de persoon die om de opschortende voorwaarde heeft verzocht in voor de kosten die zijn gemaakt met het oog op de toewijzing binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.

  De instrumenterende notaris kan voorafgaand aan de toewijzing...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT