14 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot ontheffing en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2021 tot benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap,

Besluit :

Artikel 1. De heer Bart De Wolf wordt ontheven uit zijn functie als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT