14 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021

Anciënniteitsverlof

(Overeenkomst geregistreerd op 21 maart 2022 onder het nummer 171243/CO/109)

HOOFDSTUK I. - Toepasingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf.

HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 betreffende het anciënniteitsverlof (registratienummer 156933/CO/109).

Zij treedt in werking op 8 december 2021 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief, aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf en aan de in dit paritair comité vertegenwoordigde organisaties.

HOOFDSTUK III. - Anciënniteitsverlof

Art. 3. § 1. Sinds 2008 wordt jaarlijks aan de werknemers met een anciënniteit van 20 jaar dienst of meer in de onderneming één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend.

§ 2. Vanaf 2020 wordt jaarlijks aan de werknemer met een anciënniteit van 15 jaar of meer in de sector één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend. Werknemers die in dienst treden bij een nieuwe werkgever in de loop van het jaar en de sectorale anciënniteitsvoorwaarde vervullen, kunnen dat jaar geen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT