14 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 betreffende het jongerenloon (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor toeristische attracties;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 betreffende het jongerenloon.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor toeristische attracties

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 betreffende het jongerenloon

(Overeenkomst geregistreerd op 4 april 2022 onder het nummer 171577/CO/333)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren.

§ 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

HOOFDSTUK II. - Jongerenlonen

Art. 2. Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 betreffende de "jongeren" barema's (nr. : 157671/CO/333) wordt vervangen door volgende bepaling :

"Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de sectorale functieclassificatie en minimumlonen (nr. : 104966/CO/333) wordt vervangen door volgende bepaling :

"Art. 7. Het volgende wordt voorzien betreffende de aanvangsleeftijd van het minimumloon voorzien in artikel 4 :

- Het minimumloon aan 2 functiejaren voor de werknemer vanaf 20 jaar die aan een derde opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 200 effectieve werkdagen.

- Het minimumloon aan 1 functiejaar voor de werknemer vanaf 19 jaar die aan een tweede opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van 100...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT