14 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging van de laagste lonen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de verhoging van de laagste lonen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021

Verhoging van de laagste lonen

(Overeenkomst geregistreerd op 8 maart 2022 onder het nummer 170924/CO/152.01)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op alle arbeiders zonder onderscheid naar gender, hierna werknemers genoemd, van de hierboven vernoemde inrichtingen.

Deze overeenkomst is van toepassing op de werknemers die in categorie 1 betaald worden.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de hogescholen.

Art. 2. In uitvoering van onderwijs collectieve arbeidsovereenkomst XII hebben de werknemers die in categorie 1 betaald worden vanaf 1 januari 2022 recht op een verhoging naar categorie 2.

Dit recht ontstaat nadat de werknemer een vorming erkend door de sector heeft gevolgd of bereid is om een vorming te volgen.

Art. 3. Voor de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2021 wordt een premie uitbetaald.

De premie wordt als volgt berekend :

premie = 0,20 EUR x u

waarbij u...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT