14 OKTOBER 2021. - Ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie

De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling, definities en algemene beginselen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder :

 1. Het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 : het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, zoals gewijzigd op 27 september 2021;

 2. Het uitvoerend samenwerkingsakkoord : het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België;

 3. COVID Safe Ticket : het COVID Safe Ticket zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

 4. Massa-evenement : het evenement van een zekere omvang dat binnen wordt georganiseerd voor een publiek van minimaal 50 personen of buiten voor een publiek van minimaal 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, met naleving van de modaliteiten van het toepasselijk samenwerkingsakkoord. Het aantal personen wordt bepaald ten opzichte van het hoogste aantal ten opzichte van het aantal genodigden die aanwezig zijn op basis van persoonlijke uitnodigingen of, bij ontstentenis daarvan, van de capaciteit van de locatie in kwestie of het aantal personen dat daadwerkelijk aanwezig is.

  Een door de lokale besturen toegelaten betoging wordt niet aanzien als een massa-evenement;

 5. Proef- en pilootproject : de activiteit met een bepaalde risicograad dat binnen wordt georganiseerd voor een publiek van minimum 50 personen of buiten voor een publiek van minimum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, waarbij wordt afgeweken van de maatregelen van bestuurlijke politie om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, die bijdraagt tot de toepassing van modaliteiten en protocollen en die een onderzoeksgerichte proef vormt om bijkomende kennis te verwerven over veiligheidsmodaliteiten en besmettingsrisico's bij een gelijkaardige activiteit en waarbij de toegang zal worden gecontroleerd op basis van een COVID Safe Ticket of bijkomende maatregelen. Het aantal personen wordt bepaald ten opzichte van de capaciteit van de locatie in kwestie of het aantal personen dat daadwerkelijk uitgenodigd of aanwezig is;

 6. Voorzieningen van Horeca-activiteiten : de voorzieningen van Horeca-activiteiten, zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, met uitzondering van de sociale restaurants en voedselhulpdiensten;

 7. Dancings en discotheken : de dancings en discotheken zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

 8. Sport- en fitnesscentra : de sport- en fitnesscentra zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

 9. Handelsbeurzen en congressen : de handelsbeurzen en congressen zoals bedoeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021;

 10. Voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector : de inrichtingen gedefinieerd in het uitvoerend samenwerkingsakkoord;

 11. Voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen : de ziekenhuizen en voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen. Het Verenigd College kan deze categorie uitbreiden tot de revalidatiecentra, diensten voor gespecialiseerde opvang van jonge kinderen (SASPE), instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische instellingen of instellingen voor mensen met psychische stoornissen;

 12. Bezoekers : bezoekers ouder dan 12 jaar van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT