14 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de hervorming van het Office de la Naissance et de l'Enfance om te voorzien in een openbare raadpleging in het kader van de sluiting van een nieuwe beheersovereenkomst

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. In artikel 26 van het decreet wordt § 6 vervangen door de volgende tekst:

"Tien maanden vóór het verstrijken van de beheersovereenkomst vraagt de Regering het advies van het Parlement van de Franse Gemeenschap over de bestanddelen van de volgende beheersovereenkomst, zoals voorgesteld in een gedetailleerde intentienota, waarin de omvang wordt gepreciseerd van de opdrachten en diensten die het Office in het kader van zijn volgende beheersovereenkomst zou moeten uitvoeren.

Het Parlement houdt een brede openbare raadpleging over het belang van de opdracht van het Office en de uitvoering daarvan tijdens de nieuwe beheersovereenkomst.

Binnen een termijn van vier maanden zendt het Parlement de conclusies van zijn raadpleging toe aan de regering en maakt deze bekend op de website van het Parlement. Aan het eind van deze periode zal de regering de nieuwe beheersovereenkomst met het Office afronden, rekening houdend met deze aanbevelingen.

Art. 2. Artikel 27 wordt als volgt aangevuld:

"De uitvoering van de beheersovereenkomst wordt ten minste om de twee jaar geëvalueerd. Deze evaluatie wordt voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 oktober 2021.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Vice-President en Minister van Begroting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT