14 MEI 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Lontzen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Lontzen van 26 november 2018 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is aangenomen;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" van 29 maart 2019;

Overwegende dat de gemeente Lontzen de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Lontzen is goedgekeurd voor een periode van 10 jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2. De gemeente kan toelagen verkrijgen om haar programma voor plattelandsontwikkeling uit te voeren.

Art. 3. Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4. De toelagen bedragen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT