14 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het doorvoeren van technische correcties

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2.17.1 en 2.17.2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021, en artikel 5.9.2.1bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, 16 mei 2014 en 27 november 2015.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 15 december 2022.

- Er is op 23 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In punt 5.1.1 van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021, wordt in punt 12° de zinsnede "afdeling 3" vervangen door de zinsnede "afdeling 3, 4 en 5".

Art. 2. In punt 5.2.1.1 van bijlage I bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021, wordt de zinsnede "afdeling 3" telkens vervangen door de zinsnede "afdeling 3, 4 of 5".

Art. 3. Aan artikel 1.1, 5°, van bijlage II bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 16 juli 2021, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt:

"c) voor de diersoort rundvee:

1) melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar;

2) zoogkoeien ouder dan 2 jaar;

3) vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;

4) vleeskalveren tot 8 maanden;

5) vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden;

6) fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar;".

Art. 4. Aan artikel 2.3, eerste lid, 2°, a), van bijlage II bij hetzelfde ministerieel besluit, ingevoegd bij het ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT