14 MAART 2023. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector runderen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, de artikelen 5, 1°, en 6, § 1;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 6 oktober 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 9 januari 2023;

Gelet op advies 72.941/3 van de Raad van State, gegeven op 21 februari 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. "rund": dier behorende tot de soort der runderachtigen, daaronder begrepen de soorten Bubalus bubalis en Bison bison, die als nutsdieren gehouden worden, in die mate dat zij in een veebeslag opgefokt worden;

 2. "de verantwoordelijke": de eigenaar of de houder, die gewoonlijk over de runderen een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent;

 3. "beslag": het geheel van runderen dat gehouden wordt in een bedrijf;

 4. "geografische entiteit": elk gebouw of complex van gebouwen, met inbegrip van de erbij horende terreinen, die op epidemiologisch gebied een geheel vormen met dezelfde gezondheidsstatus, waar runderen worden gehouden of die daartoe bestemd zijn;

 5. "Sanitair Fonds": het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

 6. "FAVV": het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 7. "Sanitel": geautomatiseerd systeem van het FAVV voor gegevensverwerking in verband met de identificatie en registratie van dieren;

 8. "aanslagbiljet": het document waarmee de bijdrageplichtige in kennis gesteld wordt van het door hem te betalen bedrag, vastgesteld in het kader van dit besluit;

 9. "vleeskalverhouderij": geografische entiteit waar kalveren worden gehouden voor de vleesproductie;

 10. "referentieperiode": periode van twaalf maanden die loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

  Art. 2. § 1. De verantwoordelijke van een beslag in de sector...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT