14 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch- Luxemburgse Administratieve Commissie;

Op de voordracht van de Eerste Minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wordt benoemd tot vast lid van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie: Dhr. Jeroen COOREMAN, Directeur-generaal, Directie-generaal Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ter vervanging van Mevr. Anick VAN CALSTER, benoemd in andere functies.

Art. 2. Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie: Dhr. Peter VAN HERREWEGHE, adviseur-generaal, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, ter vervanging van Dhr. Valère VANGEEL, op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT