14 JULI 2023. - Wijziging van artikel 1, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot het opnieuw samenstellen van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot het opnieuw samenstellen van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2023, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

"3° namens de vrouwenverenigingen, op voordracht van Ferm...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT