14 JULI 2023. - Decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Eindtermen tweede en derde graad en specifieke eindtermen derde graad

Art. 2. Dit decreet bevat de onderwijsdoelen voor de tweede graad en, met uitzondering van het derde leerjaar, voor de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, voor zover het eindtermen tweede en derde graad en specifieke eindtermen derde graad betreft.

De eindtermen zijn geformuleerd in functie van de zestien sleutelcompetenties, vermeld in artikel 139, § 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. De specifieke eindtermen zijn ontwikkeld uit de kenmerkende onderdelen van een bepaald wetenschapsdomein.

Naast de doelzin maken de volgende elementen, opgenomen in de bijlagen die bij dit decreet zijn gevoegd, telkens integraal deel uit van de eindterm of de specifieke eindterm waarbij ze zijn vermeld:

 1. onderliggende (kennis)elementen: een aanvulling of precisering van (kennis)elementen die niet uit de doelzin blijken, maar wel van belang zijn om de doelzin te realiseren;

 2. tekstkenmerken: vereisten waaraan de gekozen en aangeboden teksten in de doeltaal moeten voldoen;

 3. minimumvereisten: vereisten waaraan de geproduceerde teksten van leerlingen moeten voldoen;

 4. voetnoot: verduidelijking met betrekking tot de ontwikkeling van leerlingen, de context of het toepassingsgebied.

  Art. 3. De onderwijsdoelen zijn:

 5. de eindtermen voor de tweede en derde graad van:

  1. de doorstroomfinaliteit, onderwijsvormen aso/kso/tso;

  2. de dubbele finaliteit, onderwijsvormen kso/tso;

  3. de arbeidsmarktfinaliteit, onderwijsvorm bso;

 6. de specifieke eindtermen voor de derde graad van:

  1. de doorstroomfinaliteit, onderwijsvormen aso/kso/tso;

  2. de dubbele finaliteit, onderwijsvormen kso/tso.

  Bij de implementatie van de onderwijsdoelen in kwestie worden de volgende bepalingen nageleefd:

 7. onderwijsdoelen zijn te bereiken op populatieniveau;

 8. onderwijsdoelen worden door de leerling zelfstandig gerealiseerd, tenzij het expliciet anders is vermeld;

 9. onderwijsdoelen worden in samenhang gerealiseerd binnen en over sleutelcompetenties en wetenschapsdomeinen heen.

  Art. 4. De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT