14 JULI 2023. - Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs

Art. 2. In artikel 2 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de woorden "opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs die wordt" worden telkens vervangen door de woorden "opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die worden";

 2. de woorden "opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs die wordt" worden vervangen door de woorden "opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die worden".

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. punt 31° wordt opgeheven;

 4. in punt 47° worden de woorden "opleiding verpleegkunde" vervangen door het woord "opleidingen".

  Art. 4. In artikel 25, § 5, eerste lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede "HBO5 verpleegkunde" vervangen door de woorden "hoger beroepsonderwijs".

  Art. 5. In artikel 26, § 3, eerste lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede "HBO5 verpleegkunde" vervangen door de woorden "hoger beroepsonderwijs".

  Art. 6. In artikel 30, § 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede "HBO5 verpleegkunde" vervangen door de woorden "hoger beroepsonderwijs".

  Art. 7. In artikel 31, § 1, tweede lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede "HBO5 verpleegkunde" vervangen door de woorden "hoger beroepsonderwijs".

  Art. 8. In artikel 122/2, zevende lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2023, worden de woorden "opleiding Verpleegkunde" vervangen door de woorden "de opleidingen".

  Art. 9. Artikel 132 van dezelfde codex wordt opgeheven.

  Art. 10. Artikel 161, tweede lid, van dezelfde codex wordt opgeheven.

  Art. 11. Artikel 163 van dezelfde codex wordt opgeheven.

  Art. 12. In artikel 164, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde codex wordt de zinsnede "of een diploma van gegradueerde, doch uitsluitend in de HBO5-opleiding verpleegkunde" opgeheven.

  Art. 13. In artikel 165 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede ", met uitzondering van de opleiding verpleegkunde," opgeheven;

 6. in het eerste lid worden punt 8° en 9° opgeheven;

 7. het vijfde lid wordt opgeheven.

  Art. 14. Artikel 167 van dezelfde codex wordt opgeheven.

  Art. 15. In deel IV, titel 1, van dezelfde codex wordt het opschrift van hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt:

  "Hoofdstuk 1. Structuur en organisatie van het secundair onderwijs".

  Art. 16. In deel IV, titel 1, van dezelfde codex wordt een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, waarvan het opschrift luidt als volgt:

  "Hoofdstuk 1/1. Structuur en organisatie van het hoger beroepsonderwijs in scholen voor voltijds secundair onderwijs".

  Art. 17. In dezelfde codex wordt in deel IV, titel 1, hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 16, een artikel 168/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 168/3. § 1. Hoger beroepsonderwijs dat wordt ingericht door scholen voor voltijds secundair onderwijs:

 8. wordt enerzijds georganiseerd overeenkomstig deze codex, en anderzijds overeenkomstig de bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;

 9. is beroepsgericht onderwijs;

 10. omvat de opleidingen Basisverpleegkunde en Verpleegkunde;

 11. leidt tot een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5, die bestaat uit minstens één erkende beroepskwalificatie van kwalificatieniveau 5;

 12. wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde.

  § 2. Met ingang van het schooljaar 2023-2024 wordt in het hoger beroepsonderwijs de opleiding Basisverpleegkunde progressief, leerjaar per leerjaar, uitgebouwd.

  De opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs kan alleen worden ingericht door de scholen voor voltijds secundair onderwijs die tijdens het schooljaar 2022-2023 de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs hebben ingericht.

  De opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs wordt vanaf het schooljaar 2023-2024 in een uitdoofscenario alleen nog ingericht voor cursisten die uiterlijk in het schooljaar 2022-2023 al in die opleiding waren ingeschreven. Die cursisten hebben het recht om, zonder onderbreking, de opleiding te voltooien.

  § 3. De organisatie van de opleidingen, vermeld in paragraaf 1, is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen één hogeschool met onderwijsbevoegdheid voor de bacheloropleiding Verpleegkunde, en een of meer scholen van het voltijds secundair onderwijs. De organisatie en de opdrachten van het samenwerkingsverband worden geregeld conform artikel II.397 en artikel II.398 van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT