14 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de verlofdagen van het personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten van de PMS-centra voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 1 april 1960 betreffende de psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid artikel 7, zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 467 van 1 oktober 1986;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van gespecialiseerde Rijks-psycho-medisch-sociale centra, van de Rijksvormingscentra en van de inspectiedienst belast met toezicht op de psycho-medisch-sociale centra, de diensten voor studie- en beroepsoriëntering en de gespecialiseerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 169;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten;

Gelet op de "gendertest" van 19 maart 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 4 mei 2022 van het Onderhandelingscomité sector IX Onderwijs, van het comité voor de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 6 mei 2022 met het Onderhandelingscomité tussen de regering en Wallonie Bruxelles Enseignement en de federaties van de inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 13 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het gebrek aan mededeling van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Voor het jaar 2022-2023 worden de herfstvakantie (Allerheiligen) als volgt vastgesteld:

  1. voor de leden van het technisch personeel en de directeurs van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap: van maandag 24 oktober...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT