14 JULI 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanpassing van de jaarlijkse schoolritmes

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 betreffende de toekenning van academische graden en het universitaire examenprogramma, inzonderheid op artikel 6bis;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut van de leden van het onderwijspersoneel van de Staat;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 houdende de algemene structuur en organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, § 3;

Gelet op het decreet van 3 juli 1991 houdende organisatie van het alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 5sexies, lid 2;

Gelet op het decreet van 21 december 1992 houdende diverse maatregelen inzake cultuur, sociale zaken, onderwijs en begroting, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en de betrekkingen van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 tot vaststelling van de prioritaire opdrachten van het basis- en secundair onderwijs en tot organisatie van de structuren voor de verwezenlijking ervan, inzonderheid op de artikelen 88, 97, 98 en 98bis;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs aan de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), inzonderheid op de artikelen 152, 270 en 403;

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de prestaties van leerlingen in het leerplichtonderwijs, en inzonderheid op de artikelen 25, 31, 32, 33 en 36/18;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende de organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 31;

Gelet op het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 24ter, tweede lid;

Gelet op het programmadecreet van 12 december 2018 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de organisatie van de begroting en de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van de infrastructuur bestemd voor de vestiging van de Cité des métiers de Charleroi, de tenuitvoerlegging van de hervorming van de initiële lerarenopleiding, en inzonderheid op artikel 23, lid 5;

Gelet op het decreet van 14 juni 2018 tot instelling van experimenteel onderwijs op de graden 2 en 3 van het kwalificerend secundair onderwijs met betrekking tot de certificering door leerresultaateenheden (CPU), en op de graden 2 en 3 van het overgangsonderwijs met betrekking tot de overschrijding van het maximum aantal wekelijkse lestijden, en tot vaststelling van diverse bepalingen inzake het leerplichtonderwijs, de organisatie van de examencommissie die het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid uitreikt en het overleg met de inrichtende machten en de vakbonden;

Gelet op het decreet van 7 februari 2019 betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de onderwijstaal niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 19, § 1;

Gelet op het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, waarin het gemeenschappelijke kerncurriculum is vastgesteld, en inzonderheid op artikel 1.7.7-4;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1958 betreffende het geldelijk statuut van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen, van de leden van de Algemene Sturingsdienst van de Scholen en PMS-centra, van de leden de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, van de leden van de inspectiedienst voor het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de PMS-centra van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie en het verlof van de stagelopende personeelsleden of de vast benoemde leden van het technisch personeel van de PMS-centra, de rijks-vormingscentra en de inspectiediensten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 1993 betreffende het geldelijk statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 1995 betreffende de oprichting, de samenstelling en de bevoegdheden van de plaatselijke paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 1995 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsgeld voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 1996 genomen ter uitvoering van artikel 20 van het decreet van 25 juli 1996 betreffende de opdrachten en de betrekkingen van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2002 tot vaststelling van het vakantiestelsel voor het personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogere kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2006 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 1997 tot vaststelling van het model van attest van aanvraag om inschrijving met toepassing van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 tot bepaling van de prioritaire opdrachten van het basis- en secundair onderwijs en tot organisatie van de daarvoor geschikte structuren;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 betreffende de organisatie en de werking van de raad van beroep tegen beslissingen houdende weigering tot toekenning van het getuigschrift van basisstudie (CEB) aan het einde van het lager onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende de organisatie en de werking van de raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2013 tot vaststelling van de lijsten van indicatoren op grond waarvan de regering aan verschillende inrichtingen toestemming kan verlenen om te herstructureren of om afwijkingen te verlenen voor de invoering van autonome observatiediploma's, voor verhuizingen, voor de normen voor het behoud van de inrichting, alsook voor de normen voor het behoud per jaar, graad en optie;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van inschrijving, verdeling, het slagen, de verbetering en de veiligstelling van de gemeenschappelijke externe proef die het getuigschrift van basisstudies (CEB) verleent en van de vorm van dit getuigschrift;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 tot vaststelling van de nadere regels voor de inschrijving, de verdeling, het slagen, de correctie en de beveiliging van de gemeenschappelijke externe certificeringsproeven in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten afgegeven in het kader van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 tot vaststelling van de modellen van attesten en getuigschriften tot bekrachtiging van studies in het alternerend secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 tot uitvoering van artikel 24ter, tweede lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 houdende de organisatie, bij wijze van experiment, in het stelsel van certificering per leereenheid (CPU), van gegroepeerde basisopties in het 4de, 5de en 6de jaar kwalificerend secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2019 tot uitvoering van artikel 2, 2° en 3°, en van de artikelen 9, 11, 18 en 19 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de onderwijstaal niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de omzetting in lestijden van de aanvullende middelen die worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT