14 JULI 2022. - Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2021-2022 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 32, § 3;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 44, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. - De zitting 2021-2022 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2. - Dit besluit treedt in werking op 18 september 2022 om 23 uur.

Art. 3. - De Minister-President is belast met de uitvoering van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT