14 JANUARI 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 29.4 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang, artikel 12, tweede lid, 1°;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders, artikel 16, 3°;

Overwegende dat artikel 29.4 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 2 mei 2021, in werking moet treden op een door de Minister te bepalen datum, zodra...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT