14 JANUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, wat betreft de realisatie van de koopkrachtmaatregelen, en tot wijziging van artikel 12 van het Overgangsbesluit subsidies buitenschoolse opvang van 24 september 2021

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 5 § 1, eerste lid, 1°, a) en 2°, artikel 5, § 2, 2°, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 8, § 2, en artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2019 en 3 mei 2019;

- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 10, 3° en artikel 12, § 1,tweede lid;

- het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, artikel 17, vijfde lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 oktober 2021.

- De Raad van State heeft advies 70.460/1 van 13 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2017, 7 februari 2020 en 12 maart 2021, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 8/1. Een organisator groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2a die geen openbaar bestuur is, ontvangt van het agentschap een subsidie voor koopkrachtondersteuning. De subsidie bedraagt:

  1. 231,85 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats als de gemiddelde leeftijd van de personen, vermeld in artikel 5, vierde lid, twintig jaar is;

  2. voor elk jaar boven op de gemiddelde leeftijd, vermeld in punt 1°, van twintig jaar, tot maximaal een gemiddelde leeftijd van zestig jaar wordt het bedrag, vermeld in punt 1°, verhoogd met 3,30 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats waarvoor de organisator een subsidie T2a ontvangt.

    Een organisator groepsopvang met een subsidie voor inkomenstarief T2b die geen openbaar bestuur is, ontvangt van het agentschap een subsidie voor koopkrachtondersteuning. De subsidie bedraagt:

  3. 188,11 euro per gesubsidieerde kinderopvangplaats als de gemiddelde leeftijd van de personen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT