14 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het landbouwbeleid,

Gelet op de verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, artikel 23;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen;

Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij wet van 29 december 1990, en 2°, ingevoegd bij wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling, artikel 3, lid 2; artikel 6, lid 3; artikel 7, § 2, lid 1 en artikel 8, § 1, 1° en § 3 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen;

Gelet op de gelijkekansentest, uitgevoerd op1 april 2020;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid van 18 juin 2020, bekrachtigd op 3 juli 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 14 oktober 2020;

Gelet op het advies nr. 68.252/3 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT