14 JANUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 42 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van een financiële vergoeding om de aankoop of huur van computerapparatuur door ouders of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen te vergemakkelijken ten behoeve van hun kind en om de opvolging van leren te vergemakkelijken

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 1, § 1, b), f) en h), van het decreet van 14 november 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering om te reageren op de tweede golf van de "COVID-19"-gezondheidscrisis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 december 2020 ;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 68.559/2, gegeven op 28 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Overwegende de onderhandeling georganiseerd op 15 december 2020 met de federaties van de inrichtende machten;

Overwegende de raadpleging georganiseerd op 15 december 2020 met de federaties van ouderverenigingen;

Overwegende de « gendertest » van 9 december 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de pandemie die verband houdt met de verspreiding van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende grote gezondheidscrisis, inzonderheid in België;

Overwegende dat het daarom absoluut noodzakelijk is om aangepaste computerapparatuur ter beschikking te stellen aan leerlingen die niet over voldoende apparatuur beschikken om hun cursussen op afstand te volgen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat er snel maatregelen moeten worden genomen om te voorzien in de nieuwe materiële behoeften als gevolg van de huidige pandemie;

Overwegende dat als gevolg van de uitzonderlijke subsidie die bedoeld is om schoolinrichtingen in staat te stellen de nodige investeringen te doen om een voorraad computers / tabletten aan te schaffen die ter beschikking kunnen worden gesteld aan leerlingen die niet de mogelijkheid hebben om deze te verwerven, het noodzakelijk is om alle leerlingen de mogelijkheid te geven om tegen lagere kosten toegang te hebben tot hoogwaardige computerapparatuur;

Op de voordracht van de Minister-President en van de Ministers van Begroting en Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Dit besluit heeft ten doel de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van een financiële vergoeding vast te stellen aan begunstigden die de aankoop of huur van computerapparatuur vergemakkelijkt ten behoeve van hun kind (eren) om de opvolging van leren te vergemakkelijken en aan begunstigde meerderjarige leerlingen.

Onder begunstigden wordt verstaan, voor het schooljaar 2020-2021, de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen van de leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn in de 2de, 3de of 4de graden van het gewoon of gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 of in de 2de of 3de fase van het gespecialiseerd onderwijs van vorm 2 of 3, alsook de meerderjarige leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn in het secundair onderwijs, op voorwaarde dat voor de leerlingen die ingeschreven zijn in het laatste jaar van het secundair onderwijs het contract met de leverancier echter vóór 1 maar 2021 afgesloten wordt.

De als zodanig erkende begunstigde blijft in deze hoedanigheid tot het einde van het contract met de leverancier of het einde van de leerplicht van het betrokken kind.

HOOFDSTUK 2. - De aanschaf of huur van computerapparatuur en de dienst die door de leveranciers worden aangeboden

Afdeling 1. - De aanschaf of huur van computerapparatuur door de begunstigden op initiatief van de inrichtende macht of van de schoolinrichting

Art. 2. De Regering stelt ter beschikking van de inrichtende machten of hun afgevaardigden een type van bestek dat het mogelijk maakt een procedure op te starten voor de levering van computerapparatuur bestemd voor de leerlingen die onder de begunstigden vallen en voor de begunstigde meerderjarige leerlingen, door middel van een aankoop of huur van computerapparatuur rechtstreeks door de begunstigden. Dit bestek is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. De minimale technische kenmerken van de apparatuur die in dit bestek is opgenomen, worden om de twee jaar herzien om ervoor te zorgen dat ze niet verouderd raken. Hiertoe zijn de Minister belast met administratieve informatica en de Minister van Onderwijs bevoegd om de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit te wijzigen.

Na voorafgaand advies van de participatieraad kiest de inrichtende macht of zijn afgevaardigde het (de) type (n) computerapparatuur die wordt (worden) aangeboden naar keuze van de begunstigden, met inachtneming...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT