14 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Justitie en Handhaving'

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.1, eerste en tweede lid, artikel III.2 en artikel III.63, § 1;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap" Agentschap Justitie en Handhaving", artikel 18.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 november 2021;

- De Raad van State heeft advies nr. 70.489/3 gegeven op 8 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT