14 DECEMBER 2021. - Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten van niveau 1 en 3 inzake plantaardig teeltmateriaal in de biologische productie

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, i), ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 72;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 5;

- het ministerieel besluit van 8 november 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 31, 32 en 34.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- Er is overleg gepleegd met de gewesten en de expertgroep op 29 oktober 2021.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de uitvoering van verordening (EU) 2018/848 en de gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen ervan.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 8 november 2021: het ministerieel besluit van 8 november 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Art. 3. De lijst van niveau 1 van soorten, ondersoorten of rassen, vermeld in artikel 32 van het ministerieel besluit van 8 november 2021, is opgenomen in de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. De lijst van niveau 3 van soorten, ondersoorten of rassen, vermeld in artikel 34 van het ministerieel besluit van 8 november 2021, is opgenomen in de bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in het systeem plant, vermeld in artikel 35 van het ministerieel besluit van 8 november 2021.

Bijlage 1. Lijst niveau 1 van soorten, ondersoorten of rassen als vermeld in artikel 3.

Deel A - Groenten en kruiden

gewas gewassubgroep Allium cepa - (zaai-)ui zaaiui geel Allium cepa - (zaai-)ui zaaiui rood Allium cepa L. - plantui Plantgoed 2e jaars geel (behalve het ras Boga F1) Allium cepa L. - plantui Plantgoed 2e jaars rood (behalve het ras Redlander F1) Apium graveolus var. dulce - bleekselderij groen Barbarea verna (B.praecox) - winterkers Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) blad Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) steel - rood Beta vulgaris ssp. vulgaris - Snijbiet (Warmoes, Mangold) steel - wit Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet rond rood Brassica...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT