14 DECEMBER 2021. - Besluit van de afdelingsverantwoordelijke van de afdeling Juridisch en Internationaal Expertisecentrum van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties voor het jaar 2022

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010, artikel 67;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 betreffende de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties, artikel 7, § 2;

- het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van 31 augustus 2021 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement, artikel 14, 2°.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- voor stageaanvragen die worden ingediend in 2022 moet er een aangepast maandbedrag voor de kosten van levensonderhoud en verblijf bepaald worden;

- voornoemd maandbedrag is gebaseerd op de coëfficiënt voor kosten van levensonderhoud en huisvesting voor de maand augustus van het jaar 2021 vastgesteld door de Internationale Commissie voor de Openbare Dienst (International Civil Service Commission) van de Verenigde Naties;

- deze coëfficiënt bedroeg voor België (Brussel) 82,4 ten opzichte van het uitgangspunt van 100.00 voor de Verenigde Staten (New York).

DE AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE AFDELING JURIDISCH EN INTERNATIONAAL EXPERTISECENTRUM VAN HET DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN BESLUIT:

Artikel 1. Voor stages waarvoor een aanvraag ontvangen is in 2022, worden de maandbedragen voor de kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties per bestemming op de volgende wijze bepaald:

  1. België 979,79 euro; 2° Botswana 879,90 euro; 3° Canada 1034,48 euro; 4° Chili 935,79 euro; 5° Denemarken 1158,15 euro; 6° Duitsland 939,36 euro; 7° Frankrijk 1071,34 euro; 8° Italië 944,11 euro; 9°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT