13 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 14, 15, 16 en 17;

Gelet op de beraadslaging van het directiecomité van de Nationale Loterij, van 14 juli 2021 en 20 juli 2021;

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, gegeven op 6 juli 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor begroting, gegeven op 22 juli 2021;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgenomen in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit en de bijlage eraan treden in werking de dag waarop ze in het Belgische Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

A.VERLINDEN

De Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij,

S. MAHDI

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 september 2021 houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

Gelet op het beheerscontract dat op 26 juli 2016 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 voor een duur van 5 jaar;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van de Nationale Loterij op 14 juli 2021 en 20 juli 2021;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij, gegeven op 6 juli 2021;

Werd het volgende overeengekomen:

Tussen :

de Belgische Staat, hier vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, in overeenstemming met artikel 15, § 1, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij,

hierna « de Staat » genoemd,

en

de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, hier vertegenwoordigd door haar Directiecomité, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15, § 2, van dezelfde wet, en in overeenstemming met de handtekening van de Voorzitster van de Raad van Bestuur en van de Gedelegeerd Bestuurder,

hierna « de Nationale Loterij » genoemd:

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit beheerscontract wordt verstaan onder:

 1. De minister: de minister tot wiens bevoegdheden de Nationale Loterij behoort;

 2. De wet: de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij;

 3. Loterijen: de spelen die door de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij worden georganiseerd krachtens artikel 3, § 1, eerste lid van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij;

 4. Subsidies van de Nationale Loterij: zo genoemd in artikel 22 van de wet, zijnde de bijzondere bijdragen en het percentage van de winst vóór belastingen dat jaarlijks wordt ingehouden welke bestemd zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 22, eerste lid, van de wet;

 5. Bijzondere bijdragen: de subsidies die worden toegekend aan de verenigingen en instellingen die de Koning aanwijst;

 6. Ondernemingsplan: plan dat de doelstellingen en de strategie op middellange termijn vastlegt;

 7. Markt van de Nationale Loterij: het geheel van kansspelen, loterijen, weddenschappen en wedstrijden, aangeboden door de Nationale Loterij of iedere andere marktdeelnemer die rechtstreeks met haar in concurrentie treedt;

 8. WLA (World Lottery Association): mondiale vereniging van staatsloterijen en spelorganisatoren uit meer dan 80 landen, opgericht in augustus 1999. Deze organisatie streeft duidelijke standaardiseringsdoelstellingen na op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoord spel, integriteit, veiligheid en risicobeheersing. De ambitie van de organisatie is erkend te worden als wereldwijde autoriteit op het vlak van loterijgerelateerde kwesties en ethische principes;

 9. EL : European Lotteries is een in 1983 opgerichte organisatie (huidige naam pas vanaf 1999) die bestaat uit nationale loterijen en over exclusieve rechten beschikkende privéoperatoren. De voornaamste werkterreinen zijn het duurzaam spel en de voordelen voor de maatschappij, gebaseerd op waarden als subsidiariteit, voorzorg, integriteit en solidariteit;

 10. Sponsoring : een commerciële activiteit van de Nationale Loterij die het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst tussen de Loterij en de partners, die de promotie van de Nationale Loterij, van de goede faam van het bedrijf, haar imago, haar producten en haar merken beoogt, evenals het versterken van de band met het publiek;

 11. Business continuity : het niet-onderbreken van de openbare dienst;

 12. Subsidiecharter: het subsidiecharter, voorgesteld en goedgekeurd door de minister, dat de relatie bepaalt tussen de Nationale Loterij en de begunstigden in het kader van het beleid rond erkenning en zichtbaarheid van de subsidies;

 13. Uitdiepingsovereenkomst: overeenkomst gesloten tussen de Nationale Loterij en een entiteit of overheid met het oog op de bepaling van de uitbatingsvoorwaarden van bepaalde taken die aan de Nationale Loterij zijn toevertrouwd.

  HOOFDSTUK II. - Taken van openbare dienst van de Nationale Loterij

  Afdeling 1. - Opdracht

  Art. 2. De Nationale Loterij wordt belast met de volgende taken van openbare dienst:

  (1) In het algemeen belang en volgens handelsmethodes, de openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen organiseren, overeenkomstig de bepalingen van de wet. Bij de uitvoering van deze taak handelt de Nationale Loterij als een maatschappelijk verantwoordelijke en professionele aanbieder van spelplezier.

  (2) Het administratief beheer van de verrichtingen betreffende de verdeling en de bestemming van subsidies van de Nationale Loterij.

  (3) Het administratief beheer van de toelatingen die worden gegeven door de Regering in het kader van artikel 7 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen. De wijze waarop dit administratief beheer wordt georganiseerd maakt het voorwerp uit van een protocol dat daartoe zal worden afgesloten tussen de daartoe bevoegde minister en de Nationale Loterij.

  Art. 3. De Nationale Loterij voert een duurzaam beleid gebaseerd op een economische en ondernemingsgerichte solide bedrijfsvoering, die erop gericht is in het kader van haar kanalisatieopdracht het aandeel van loterijproducten in de totale kansspelmarkt te laten groeien en dit in een snel evoluerende nationale en internationale concurrentiële context.

  De Nationale Loterij dient het spelgedrag in België doelgericht te kanaliseren en spelplezier te verschaffen aan een brede groep mensen door recreatieve spelen aan te bieden. Om die reden dient de Nationale Loterij het marktleiderschap inzake aantal spelers te behouden. Veel spelers die spelen voor kleine bedragen dient het ethisch uitgangspunt voor de Nationale Loterij te zijn.

  De Nationale Loterij verbindt zich ertoe actief en autonoom bij te dragen tot de preventie en bestrijding van gokverslaving en tot de behandeling van gokverslaving door middel van de volgende handelingen :

 14. Op een concurrentiële markt blijft de Nationale Loterij haar loterijproducten met laag verslavingsrisico promoten. Voor haar weddenschapsproducten zal de Nationale Loterij er altijd op letten te handelen volgens de strikte principes van verantwoord spel;

 15. De Nationale Loterij is er daarenboven mee belast om een strikte en wetenschappelijke methode uit te werken die de oorzakelijke verbanden bepaalt tussen spelkenmerken en verslavingsrisico. In dit kader ontwikkelt de Nationale Loterij doeltreffende praktijken met inachtneming van relevant onderzoek dat met name toelaat om de maatschappelijke impact van het spel te begrijpen;

 16. De Nationale Loterij zorgt er ook voor dat ze de toepassing van praktijken inzake verantwoord spel inbouwt in alle aspecten van haar bedrijfsvoering en in de activiteiten van haar verkooppunten.

  Ze dient via al haar activiteiten bij te dragen aan de realisatie van een strategie voor verantwoord spelgedrag.

  Afdeling 2. - Beschikbaarheid van de openbare dienst

  Art. 4. De Nationale Loterij verbindt zich ertoe het hele jaar door de in artikel 6, § 1, 1° tot en met 4°, van de wet voorziene taken van openbare dienst aan te bieden op het volledige Belgische grondgebied aan alle rijksinwoners, en conform de afgekondigde spelregels, en wendt hiervoor de recentste technologische middelen aan.

  De Nationale Loterij bepaalt in alle vrijheid haar distributiemethodes en -kanalen en is vrij om die te wijzigen en uit te breiden of om van nieuwe distributiemethodes en -kanalen gebruik te maken, met inbegrip van de directe kanalen en de nieuwe technologische kanalen, met als doel haar aanbod dichter bij de spelers te brengen.

  De Nationale Loterij zal de relatie met haar bestaande verkooppunten blijven koesteren zoals uiteengezet in artikel 20 en 21.

  Deze verbintenis houdt evenwel niet in dat de Nationale Loterij verplicht is om al haar producten in elk verkooppunt of via elk distributiekanaal aan te bieden.

  De Nationale Loterij dient te zoeken naar kanalen en instrumenten om haar marktpenetratie op peil te houden. De uitdaging is het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT