13 OKTOBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van besluiten over de ecologiepremie, de strategische ecologie-investeringen, de strategische transformatiesteun, de kmo-portefeuille/groeisubsidie, de hinderpremie openbare werken, de bedrijventerreinen, de bedrijvencentra/doorgangsgebouwen, de Baekelandmandaten, COOCK en de coronasteunmaatregelen, wat betreft de opheffing van de terugvorderingstermijn

RechtsgrondenDit besluit is gebaseerd op:- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 40, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019, en tweede en derde lid;- het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie, artikel 44, 49, 53, 67 en 72.VormvereistenDe volgende vormvereisten zijn vervuld:- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 mei 2023.- Er is op 12 juni 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.InitiatiefnemerDit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.MotiveringDit besluit is gebaseerd op het volgende motief:- In het arrest Vlaamse Gewest/Westsite van 5 mei 2022 van het Hof van Cassatie is beslist dat met de termijn waarin de steun wordt teruggevorderd, wordt voorzien in een verjaringstermijn die in strijd is met artikel 15 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof en artikel 50, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. Daarom is het noodzakelijk om de wijzigingen door te voeren die worden aangebracht bij dit besluit.Na beraadslaging,DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwenArtikel 1. In artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen worden de woorden "binnen tien jaar na het beëindigen van de investeringen" opgeheven.HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse GewestArt. 2. In artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012, worden de woorden "binnen tien jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag" opgeheven.HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse GewestArt. 3. In artikel 40 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest worden de woorden "binnen tien jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag" opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse GewestArt. 4. In artikel 43, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015, wordt de zinsnede "binnen tien jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag," opgeheven.Art. 5. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 december 2021, wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:"Hoofdstuk 4/1. ControleArt. 42/1. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf de indiening van de steunaanvraag op elk moment controleren, op basis van de opgevraagde stukken of ter plaatse, of de voorwaarden van het decreet van 16 maart 2012, van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.De controle, vermeld in het eerste lid, heeft afhankelijk van het feit of de steun al dan niet is toegekend, één van de volgende beslissingen tot gevolg:1° weigering van de subsidie;2° niet-uitbetaling of terugvordering van de toegekende subsidie.".HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT