13 OKTOBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de gewestelijke kamer van beroep

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep, laatst gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2023;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 8, 2° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de gewestelijke van beroep worden de woorden " Dirk Van der Ougstraete" vervangen door de woorden "Steven Gillesen".

Art. 2. Aan meneer Dirk Van der Ougstraete wordt eervol ontslag verleend.

Art. 3. Dit besluit treed in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT