13 OKTOBER 2020. - Uittreksel uit het ministerieel besluit van 13 oktober 2020 houdende wijziging van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)

 
GRATIS UITTREKSEL

In het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM), dat als bijlage bij het ministerieel besluit van 3 juli 2019 houdende de goedkeuring van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM) en tot opheffing van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, wordt een BAM/deel 8/02 ingevoegd, getiteld "Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen".

De inhoudstafel van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM) wordt vervangen door wat volgt:

INHOUDSTABEL

DEEL 1 - BODEM

Voor de bodemmonsternames en -analyses voorzien in het Mestdecreet van 22 december 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten, zijn de bepalingen van Deel 1. - BODEM van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, zoals het geldt voor de inwerkingtreding van dit besluit, van overeenkomstige toepassing.

DEEL 2 - VEEVOEDER

Veevoeder - Toepassingsgebied BAM/deel 2/00 03/2019 Veevoeder - Bemonstering BAM/deel 2/01 03/2019 Veevoeder - Monstervoorbehandeling BAM/deel 2/02 03/2019 Veevoeder - Vochtgehalte BAM/deel 2/03 03/2019 Veevoeder - Totale fosfor BAM/deel 2/04 03/2019 Veevoeder - Ruw eiwit BAM/deel 2/05 03/2019 Veevoeder - Rapportering BAM/deel 2/20 03/2019

DEEL 3 - VLOEIBARE DIERLIJKE MEST

Vloeibare dierlijke mest - Toepassingsgebied BAM/deel 3/00 03/2019 Vloeibare mest - Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport BAM/deel 3/01-A 03/2019 Vloeibare mest - Bemonstering bij mesttransport BAM/deel 3/01-B 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Bemonstering van een mestopslag BAM/deel 3/01-C 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Monstervoorbehandeling BAM/deel 3/02 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Drogestofgehalte BAM/deel 3/03 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Totale fosfor BAM/deel 3/04 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Ammoniumstikstof BAM/deel 3/05 03/2019 Vloeibare mest en vloeibare behandelde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT