13 NOVEMBER 2023. - Wet tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de verzwaarde risico's (1)

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.Art. 2. Artikel 49bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2022, wordt vervangen als volgt:"Art. 49bis. § 1. Wanneer, met uitsluiting van het risico voor de ongevallen op de weg naar of van het werk en de ongevallen overkomen aan de personen bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gedurende de observatieperiode de frequentie en de ernst van de ongevallen de grens overschrijden, wordt het verzekerd risico als een onevenredig verzwaard risico beschouwd, hierna "verzwaard risico" genoemd. § 2. Fedris stelt het verzwaarde risico vast en brengt dit ter kennis van de betrokken preventiedienst.De betrokken preventiedienst is de preventiedienst van de betrokken verzekeringsonderneming, tenzij, na akkoord van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, een preventie-instituut hiermee belast werd voor de werkgevers die op grond van hun hoofdactiviteit behoren tot het ressort van eenzelfde paritair comité, zoals bedoeld in de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.De preventiedienst of Fedris als een preventie-instituut werd aangesteld brengt dit ter kennis van de werkgever.Wanneer een preventie-instituut werd aangesteld, int Fedris ambtshalve en onverwijld ten laste van deze werkgever een forfaitaire preventie-contributie. Indien er geen preventie-instituut werd aangesteld, int de verzekeringsonderneming onverwijld en zonder tussenpersoon deze contributie.Indien Fedris belast wordt met de inning van de forfaitaire contributie betaalt het met dit bedrag de acties ter preventie van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgevers bepaald in § 3, tweede lid. § 3. De werkgever die de forfaitaire preventiecontributie niet gestort heeft voor 1 februari van het jaar dat volgt op de vaststelling, is een opslag, die niet meer dan 10 % van het verschuldigd bedrag mag bedragen, en een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd.De preventiedienst wendt de forfaitaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT