13 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan « Abortion without borders »

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023;Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 48 en 121 tot 124;Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. Een subsidie ten bedrage van 5.000 euro aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 51.71.35.40.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2023, wordt aan het Abortion Support Network toegekend en vertegenwoordigt de deelname van België voor 2023 aan het project "Abortion without borders" en zal op volgende rekening gestort worden:Account number: 64409302 Sort code: 40-11-18IBAN: GB47HBUK40111864409302BIC: HBUKGB4102KArt. 2. Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT