13 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, gegeven op 14 juni 2023;Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle gegeven op 16 juni 2023;Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 5 juli 2023;Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 10 juli 2023;Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 juli 2023;Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 30 augustus 2023;Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Overwegende dat de advies aanvraag is ingeschreven op 26 oktober 2023 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 74.740/2;Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 26 oktober 2023 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Artikel 1. In artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 oktober 2023, wordt volgende wijzigingen aangebracht:1° § 4, 2°, eerste lid, wordt als volgt vervangen :"2° De minimale inhoud van het verpleegdossier omvat tenminste :- de identificatiegegevens van de rechthebbende;- de evaluatieschaal bedoeld in § 5, voor zover de nomenclatuur zulks vereist;-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT