13 NOVEMBER 2015. - Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De volgende partijen :

 1. het Vlaamse Gewest,

  vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, zelf vertegenwoordigd door de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, en door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

  hierna genoemd het Vlaamse Gewest;

 2. de volgende overkoepelende representatieve organisaties van ondernemingen,

  -AGORIA-VLAANDEREN vzw, gevestigd A. Reyerslaan 80, te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Wilson De Pril, directeur-generaal;

  - BDMV vzw, Belgisch Direct Marketing Verbond, gevestigd Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door heer Ivan Vandermeersch, directeur;

  - FEDAGRIM vzw, Belgische Federatie van de Uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin, gevestigd Jules Bordetlaan 164, bus 4, te 1140 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Johan Colpaert;

  - FEDELEC vzw, Nationale federatie van installateurs-elektriciens in de nijverheid en het bouwbedrijf, gevestigd Joseph Chantraineplantsoen 1, te 3070, vertegenwoordigd door de heer Karl Neyrinck, voorzitter;

  - COMEOS vzw, Belgische federatie van de handel en diensten, gevestigd Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, te 1160 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jan Delfosse, directeur-generaal;

  - IMCOBEL vzw, Belgische beroepsgroepering van invoerders en fabrieksagenten van gereedschap, gevestigd Jules Bordetlaan 164, te 1140 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Minsel, voorzitter;

  - Eloya vzw, Unie van Elektriciens, gevestigd Maurice Herbettelaan 38a, te 1070 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Filip Van Mol, algemeen directeur, gemandateerd door zijn Raad van Bestuur;

  - NELECTRA vzw, Nationaal verbond voor zelfstandige elektriciens en handelaars in elektrische toestellen, gevestigd Stationlei 78, bus 1/1, te 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door de heer Eric Claus, voorzitter, gemandateerd door zijn raad van bestuur;

  - LABORAMA, Beroepsverening voor distributeurs en fabrikanten van laboratoriummateriaal en toebehoren, gevestigd Z. 1 Researchpark 310, te 1731 Zellik, vertegenwoordigd door de heer Guy Dhondt, bestuurder, en de heer Frank Hubrechts, voorzitter;

  - UNAMEC vzw, Beroepsverening van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische hulpmiddelen, gevestigd Koning Albert I-laan 64, te 1780 Wemmel, vertegenwoordigd door de heer Paul Soenen, voorzitter,

  - GDA, gevestigd Marcel Thirylaan 204, te 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Hans Craen, secretaris-generaal;

  - Alia Security vzw, overkoepelende beroepsvereniging van fabrikanten, distributeurs, invoerders en installateurs van elektronische beveiligingsapparatuur, gevestigd Marlylaan 18/8, bus 1, te 1120 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Roger De Grave;

  - FEE vzw, Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica, gevestigd Excelsiorlaan 91, te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Daniel Noé, voorzitter, en de heer Peter Binnemans, Secretaris-Generaal;

  hierna genoemd de organisaties;

  Komen overeen wat volgt :

  HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Doelstellingen

  Artikel 1. § 1. Deze milieubeleidsovereenkomst heeft tot doel de in het VLAREMA ingeschreven algemene basisregels en beoogde doelstellingen inzake de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vast te stellen in meer specifieke verklarende regels. Deze overeenkomst wordt derhalve afgesloten in uitvoering van artikel 3.2.1.2 van het VLAREMA en titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

  § 2. De overeenkomst heeft meer specifiek tot doel het collectieve beheer van AEEA te optimaliseren, de hoeveelheid te verwijderen afvalstoffen te verminderen en de sluiting van de betreffende materiaalkringlopen te verbeteren, door het stimuleren van de preventie conform artikel 5 van deze overeenkomst, producthergebruik, selectieve inzameling en passende verwerking van de AEEA, waarbij rekening wordt gehouden met organisatorische, technische, economische, ecologische en maatschappelijke aspecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

  § 3. De overeenkomst heeft eveneens tot doel de modaliteiten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht tussen de drie Gewesten te harmoniseren en in lijn te brengen met de Europese regelgeving.

  Definities

  Art. 2. § 1. De begrippen en definities, vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zijn van toepassing op deze overeenkomst.

  § 2. Voor de toepassing van deze milieubeleidsovereenkomst worden volgende aanvullende definities omschreven :

 3. Materialendecreet : het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 4. VLAREMA : het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 5. Huishoudelijke AEEA : AEEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en AEEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die volgens de aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. AEEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als huishoudelijke AEEA beschouwd.

 6. Professionele AEEA : alle AEEA die niet als huishoudelijke AEEA aangemerkt kunnen worden.

 7. Beheersorganisme : vereniging zonder winstgevend doel, opgericht door een of meerdere organisaties en/of leden van de organisaties in uitvoering van het VLAREMA, die tot doel heeft de doelstellingen van onderhavige overeenkomst en de overeenkomst met toetredende contractanten te verwezenlijken voor een overeengekomen productenlijst. De vzw heeft tot statutair doel het, voor rekening van de leden van ondertekenende representatieve organisaties die hun organisatie hiertoe een mandaat hebben gegeven en van de aangeslotenen tot het collectieve systeem, de aanvaardingsplicht uit te voeren voor de overeengekomen productenlijst.

 8. Rechtspersoon van publiek recht (RVPR) : de rechtspersoon van publiek recht die, wat zijn grondgebied betreft, verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en voor de uitbating van containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen.

 9. Hergebruiksector : geheel van rechtspersonen of natuurlijke personen die beroepsmatig AEEA opslaan, sorteren en scheiden in potentieel herbruikbare AEEA en niet-herbruikbare AEEA, en die potentieel herbruikbare AEEA voorbereiden voor hergebruik.

 10. Hergebruikcentra uit de sociale economie : bedrijven die :

  - de zorg voor het milieu nastreven door maximaal producthergebruik van de ingezamelde goederen;

  - tewerkstelling voor langdurig werklozen ontwikkelen en waarborgen;

  - niet of slechts beperkt vermogensvoordeel aan de vennoten of leden toekennen,

  zoals bijvoorbeeld opgenomen in de erkenningscriteria voor kringloopcentra opgelegd door de Vlaamse overheid.

 11. Uitvoeringsorganisme : vereniging aan wie een beheersorganisme op algemene wijze de praktische uitvoering in overeenstemming met onderhavige overeenkomst van één of meerdere van de volgende opdrachten delegeert :

  - de organisatie van de inzameling van AEEA;

  - de organisatie van de verwerking van de ingezamelde AEEA;

  - de algemene informering en sensibilisering van de eindgebruikers inzake de onder voorgaande punten vermelde taken;

  - de inning van de milieubijdragen in naam en voor rekening van het Beheersorganisme;

  - het verzekeren van de monitoring voor het behalen van de resultaten betreffende de inzameling en verwerking van deze AEEA;

  - de rapportering aan de OVAM betreffende de uitvoering van deze taken en de informatievoorziening aan alle bij de uitvoering van de Milieubeleidsovereenkomst betrokken actoren.

 12. Fijnmazige inzameling : de inzameling van AEEA bij de inzamelpunten met inbegrip van opslag en sortering van de fracties.

 13. Verwerking : depollutie, voorbereiding voor hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van AEEA.

 14. Beheerplan : het beheerplan zoals vermeld in artikel 3.2.2.1, 3° van het VLAREMA.

 15. distributeur van EEA : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA op de markt brengt. Een distributeur van EEA kan terzelfdertijd een producent van EEA zijn

  Toepassingsgebied

  Art. 3. § 1. Deze milieubeleidsovereenkomst heeft betrekking op de elektrische en elektronische apparaten (EEA) die worden opgesomd in artikel 3.4.4.1, § 1 tot § 3, van het VLAREMA, met uitzondering van fotovoltaïsche zonnepanelen, en waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Dit is een zeer uiteenlopende groep van producten, daarom wordt de mogelijkheid geboden om sectorspecifieke aspecten als bijlage op te nemen.

  § 2. De OVAM stelt in overleg met de betrokken organisaties, een productenlijst op van de apparaten die onder de definitie van EEA vallen en waarvoor een aanvaardingsplicht geldt. Jaarlijks zal onderzocht worden of een actualisatie van de productenlijst moet plaatsvinden.

  § 3. Elk beheersorganisme stelt in overleg met de betrokken organisaties lijsten op van de producten waarvoor het beheersorganisme de aanvaardingsplicht van de producenten uitvoert. Deze lijsten worden gebruikt om te bepalen of voor de EEA moet aangesloten worden. De wijzigingen zullen door de beheersorganismen gecommuniceerd worden aan de leden en de aangeslotenen, de distributie en de OVAM, en dit zes maanden voor de datum van inwerkingtreding.

  Alle ondertekenende organisaties zullen betrokken worden bij het opstellen en herzien van de productenlijsten.

  De criteria op basis waarvan een onderscheid wordt gemaakt tussen huishoudelijke EEA en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT